ประชุมปฏิบัติการขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
ในระะบบ ONLINE และ OFFLINE 24-26 เมษายน 2560 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส
ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำรวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาไทย ให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลครูผูสอนภาษาไทยชั้น ป.1-ป.4 ภายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่นี่ https://goo.gl/forms/hyN3fGZn0RD0xBFh1
  ส่ง 29 ม.ค. 2560 21:48 โดย sti2 admin
 • VDO แนะคำการเตรียมสอบ O-NET (อัตนัย) 1. คำแนะนำสำหรับครูผู้สอน ในการเตรียมสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย2. คำแนะนำสำหรับนักเรียน ในการเตรียมสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอ ...
  ส่ง 24 ม.ค. 2560 21:00 โดย sti2 admin
 • กิจกรรมติว O-NET เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2560 เครือข่ายโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้จัดกิจกรรมติวโอเน็ตให้กับนักเรียนท ...
  ส่ง 24 ม.ค. 2560 18:20 โดย sti2 admin
 • การนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะทำงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะอกกนิเทศติดตามโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ต่ำกว่าระดับเขต ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 259
  ส่ง 30 มิ.ย. 2559 00:09 โดย sti2 admin
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ สพป.สท.2

 • ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน กรมบัญชีกลางได้กำหนดอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใหม่โดยไม่กำหนดเป็นรายการข้อยกเว้น รวมทั้งปรับอัตราเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ในสถานศึกษาของทางราชการและเอกชน ตามหน ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2559 21:43 โดย นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

www.esdc.name

Google Translate