O-NET


วิเคราะห์ความสัมพันธ์

โพสต์6 ก.ค. 2559 22:30โดยsti2 admin

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2558 กับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 

Test Blueprint 2558

โพสต์6 ก.ค. 2559 22:26โดยsti2 admin

Test Blueprint ป.6 O-NET 
Tset Blueprint ม.3 O-NET 

Test Blueprint 2557

โพสต์6 ก.ค. 2559 22:18โดยsti2 admin

ผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) รูปแบบขอสอบ (Item Form) ตัวอยางกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 O-NET

1-3 of 3