ทำเนียบบุคลากร

 
 ดร.ศุกลรัตน์  มิ่งสมร
Dr.SUKOLRAT  MINGSAMORN
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
sukolratsti2@esdc.go.th
089-439-2293
 
 นายทนงศักดิ์  เข็มพล
TANONGSAK  KHEMPOL
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
thnongsaksti2@esdc.go.th
083-212-7297 
 
 นางสาวพเยาว์  อ่วมภักดี
PRAYAO OMEPAKDEE
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
mangsti2@esdc.go.th
082-771-3348
 
 นายเฉลิมศักดิ์  กำมะหยี่
CHALAEMSAK  KAMMAYE
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
plesti2@esdc.go.th
083-626-1135

 
 นางพจมาน  หาญกล้า
POTJAMARN  HANKRA
ศึึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
potjamarnsti2@esdc.go.th
080-595-9153