จีรศักดิ์ รสลือชา

นายจีรศักดิ์  รสลือชา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Comments